Nota legal, política de privadesa i galetes

Condicions i termes legals

Dades del Responsable:

  • Identitat del Responsable: Associació de Servidors La Mar de Bits
  • NIF/CIF: G66791872
  • Direcció: plaça del Sol 20, Baixos, 08012, Barcelona.
  • Correu electrònic: administradors@lamardebits.org

L’accés i navegació a aquesta pàgina web implica l’ acceptació dels termes i condicions d’ús.

L’usuari es compromet a fer servir aquesta pàgina web de conformitat amb la legalitat vigent.

Normes de propietat intel·lectual

Aquesta web i tots els seus continguts, incloent-hi la seva programació, texts, imatges, so, fotografies, disseny gràfic, logos i qualsevol altre material o element que apareix a la Web son propietat del titular o de tercers que han autoritzat el seu ús al titular (safecreative).

La reproducció, còpia, ús, comunicació pública, total o parcial, o qualsevol altre activitat que es pugui dur a terme amb la informació que conté aquesta pàgina Web i que es realitzi sense la autorització expressa per part del titular , constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual que penalitza la legislació vigent.

El titular es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que infringeixin el drets de propietat intel·lectual.


Protecció de Dades
Responsable del Tratactament:

  • Identitat del Responsable: Capa 8 Asistencial SL
  • NIF/CIF: B25798299
  • Direcció: plaça del Sol 20, Baixos, 08012, Barcelona.
  • Correu electrònic: info@capa8.net
  • Finalitat del Tractament: La de gestionar de forma adequada la prestació de servei o informació que ens ha requerit.
  • Dades personals que es requereixen per al servei: Mínim el nom i correu electrònic verificat, i recomanable cognoms i número de telèfon

Al rebre els serveis, s’entén que l’usuari accepta totes les condicions legals.


Legitimació
Gràcies al consentiment podem utilitzar les teves dades.


Normativa d’Aplicació
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea (2016/679), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD)

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf


Exercici de drets
Els usuaris podran exercir gratuïtament els drets d’accedir, rectificar i suprimir les seves dades incorporades als fitxers de Capa 8 Asistencial SL, a través del responsable referit anteriorment, per escrit amb la referència “Protecció de dades”

Com a usuari pots exercir els teus drets sobre en qualsevol moment a box.viadenuncia.net/9797624243


Plugins socials
A la nostra Web oferim enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’usuari es membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar els seves dades de perfil amb la informació de la seva visita a La Mar de Bits.